Home page > Aktivní záloha

Aktivní záloha

 

Aktivní záloha

 

 

 

 

Základní informace 

Armáda české republiky plánuje v roce 2025 mít ve svých řadách 5 039 příslušníků aktivních záloh. Polovina z nich bude u 14 pěších rot při krajských vojenských velitelstvích a druhá polovina přímo u útvarů Armády ČR.

Jednotky aktivní zálohy jsou dvojího typu:

 • 14 pěších rot aktivní zálohy (dále také jako „AZ“) u Krajských vojenských velitelství, tyto jednotky jsou primárně určeny k ostraze objektů důležitých pro obranu státu (ODOS).

 • jednotky AZ u útvarů AČR, které přímo posilují bojeschopnost útvarů AČR.

Jednotky aktivní zálohy u vzdušných sil AČR

 Jednotka AZ u Správy letiště Pardubice

 Od 1. července 2016 vznikla u správy letiště Pardubice jednotka aktivní zálohy, jež je samostatnou součástí útvaru. Z organizačního hlediska podléhá veliteli útvaru.

 Jednotka aktivní zálohy má následující strukturu:

Strážní četa

 • velitel čety

 • zástupce velitele čety

 • 1. strážní družstvo

 • 2. strážní družstvo

 • 3. strážní družstvo

Pro strážní četu u našeho útvaru hledáme:

 • aktivní záložníky v hodnosti: svobodník, desátník, četař, rotný a rotmistr (minimálně výuční list)

 • do funkcí: zástupce velitele čety, velitel družstva, zástupce velitele družstva, starší střelec, střelec

Charakter jednotky

  Jednotka je primárně určena pro posílení struktury Správy letiště Pardubice. Hlavními úkoly čety je strážní zabezpečení, ochrana letiště a osob v rámci Force Protection.

Výcvik jednotky je zaměřen na zvládnutí boje v zastavěném prostoru, taktických drilů na úrovni četa  a především schopnost ovládat různé druhy zbraní a komunikačních prostředků.

Výcvik jednotky probíhá v ucelených blocích 4x ročně, ve vojenských újezdech AČR, kde jsou prováděny bojové střelby z pěchotních zbraní a výcvik v taktické přípravě. Nedílnou součástí, je výcvik v prostoru letiště Pardubice.

S četou se počítá v rámci národních  a mezinárodních cvičení na území České republiky. Důraz bude kladen na společný výcvik s vojáky z povolání a na schopnost společného působení na celém území ČR.

Kontakty: 

 

velitel čety

por. Bc. Josef LIŠKA

tel: +420 973 241 135

tel: +420 608 980 787

 

Skupina letištního zabezpečení

Pro skupinu letišního zabezpečení u našeho útvaru hledáme:

 • aktivní záložníky v hodnosti: četař, rotný  (minimálně výuční list)

  •                                              rotmistr  (středoškolské vzdělání)

 • do funkcí: mladší technik, starší mechanik

Charakter jednotky

Letištní zabezpečení je souhrn organizačních, technických, ekonomických a dalších opatření, která směřují k nepřetržitému zabezpečení provozuschopnosti letištních ploch a letištních zařízení k letovému provozu.

Výcvik je zaměřen na zvládnutí používání techniky letištního zabezpečení, technologii provádění oprav a základní znalost problematiky letištního zabezpečení. 

Se skupinou se počítá v rámci národních  a mezinárodních cvičení v prostoru letiště Pardubice. Důraz bude kladen na společný výcvik s vojáky z povolání a na schopnost společného působení v rámci služby letištního zabezpečení. 

Kontakty: 

 

zástupce velitele  TRLTZaLP

npor. Bc. Mário  Hornyák

tel: +420 973 241 150

 

Operační skupina

Pro operační skupinu u našeho útvaru hledáme:

 • aktivní záložníky v hodnosti: nadporučík  (vysokoškolské vzdělání)                                   

 • do funkcí: náčelník Operační skupiny

Charakter jednotky

Operační skupina zpracovává organizační nařízení k probíhajícím akcím a cvičením v rámci působnosti Správy letiště Pardubice. Zpracovává rozkazy k zabezpečení letového provozu, organizační a denní rozkazy. 

Výcvik je zaměřen na zvládnutí zpracování dokumentace v rámci působnosti Operační skupiny štábu Správy letiště Pardubice. U mladšího pracovníka štábu je výcvik zaměřen na zvládnutí komlexního zabezpečení v oblasti OPZHN a chemického zebezpečení, včetně vedení výcviku ve své působnosti.

Kontakty: 

 

Zástupce náčelníka štábu

kpt. Bc. Karel Beneš

tel: +420 973 241 130

tel: +420 725 918 633

 

Skupina komunikačních a informačních systémů (Skupina KIS)

Pro skupinu KIS u našeho útvaru hledáme:

 • aktivní záložníky v hodnosti:  rotmistr  (středoškolské vzdělání)                                              

 • do funkce: mladší pracovník štábu 

Charakter jednotky

Skupina KIS zabezpečuje komunikační a informační systémy útvaru. Datové sítě a zabezpečovací systémy útvaru.

Výcvik je zaměřen na seznámení a zvládnutí  zabezpečení provozu prostředků informatizace, datových sítí a zabezpečovacích systémů Správy letiště Pardubice. 

Kontakty: 

 

Zástupce náčelníka štábu

kpt. Bc. Karel Beneš

tel: +420 973 241 130

tel: +420 725 918 633

 

Skupina logistiky

Pro skupinu logistiky u našeho útvaru hledáme:

 • aktivní záložníky v hodnosti: nadporučík  (vysokoškolské vzdělání)

                                                   rotmistr  (středoškolské vzdělání)

 • do funkcí: starší důstojník, mladší pracovník štábu 

Charakter jednotky

Příslušníci logistiky vykonávají logistickou práci v oblasti materiální, informační, zbrojní, technické, nemovité a dále práci finanční se zaměřením na zpracování specifikací k nákupu materiálu a služeb. Působnost skupiny je rozprostřena ke všem jednotkám vlastního útvaru a dále se podílí na realizaci úkolů logistické podpory mezinárodních cvičení a cvičení prováděných AČR.

Kontakty: 

 

Náčelnice logistiky

npor. Ing. Iveta Vajrauchová

tel: +420 973 242 579

tel: +420 601 579 984

 

Letištní stanoviště letových provozních služeb

Pro letištní stanoviště letových provozních služeb našeho útvaru hledáme:

 • aktivní záložníky v hodnosti: kapitán       (vysokoškolské vzdělání)                                      

 • do funkcí: vedoucí starší inspektor , vedoucí starší důstojník

Charakter jednotky

Letištní stanoviště letových provozních služeb je určeno k poskytování letových provozních služeb. 

Výcvik je zaměřen na obnovení, případně získání znalostí místních postupů, zopakování předpisů a dohod v oblasti poskytování letových provozních služeb s důrazem na novelizovaná  ustanovení a s takto oživenými schopnostmi působit v roli instruktura výcviku na syntetických zařízení (Synthetic Training Device Instruktor - STDI).

 

Podmínka pro přijetí:  žadatel byl v minulosti držitel platné kvalifikace personálu ŘLP (TWR, APP)

 

Náčelník LS LPS

mjr. Ing. Milan Hanzlíček

tel: +420 601 579 973 

 

Jak k AZ vstoupit

Kontaktujte nás, domluvte si osobní schůzku a vše potřebné sdělíme a zařídíme od prvního kroku až po nástup k AZ.

 Podmínky přijetí k AZ

 • dosažení 18 let

 • zdravotní a psychická způsobilost

 • trestní bezúhonnost

 • řidičský průkaz skupiny C (skupina letištního zabezpečení)

Aktivní záloha je součást zálohy ozbrojených sil České republiky.

Aktivní záloha (AZ) je jednou z forem dobrovolného převzetí výkonu branné povinnosti v době míru.

Zájemce o službu v AZ se může přihlásit několika způsoby:

Ve spolupráci s rekrutačním střediskem nebo KVV je následně potřeba:

 • podat žádost o zařazení do AZ

 • vyplnit dotazník

 • podepsat prohlášení o tom, že nepodporujete, nepropagujete nebo nesympatizujete s hnutím, které prokazatelně směřuje k potlačování práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, náboženskou anebo rasovou zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob

 • předložit výpis ze zdravotní dokumentace od svého registrujícího lékaře

 • úspěšně absolvovat vyšetření ve vojenském zdravotnickém zařízení.

 • absolvovat kurz základní přípravy ve Vojenské akademii (VeV-VA). Neplatí pro uchazeče, kteří vykonali vojenskou základní službu

 

Kurz základní přípravy AZ

 Kurz základní přípravy (KZP) pro zájemce o službu v AZ je organizován v délce 6 týdnů, ve Velitelství výcviku - Vojenské akademii (VeV-VA) ve Vyškově, zpravidla 4x ročně. Na základě žádosti vojáka je možno přípravu absolvovat ve dvou částech po 3 týdnech.

Cílem KZP je naučit zájemce o službu v AZ základním činnostem potřebným k přežití na bojišti a k boji, naučit je obsluze a střelbě z útočné pušky, pistole a vytvářet fyzické, psychické a morální předpoklady pro výkon služby vojáka Aktivní zálohy.

Těžiště základní přípravy spočívá v taktické, střelecké, tělesné, zdravotnické, topografické a pořadové přípravě.

Pokud vše splníte, dostanete rozhodnutí o schopnosti vykonávat vojenskou činnou službu a rozhodnutí o zařazení do AZ zpravidla na 3 roky.

Po absolvování KZP jste povolán/a na další cvičení již ke „své“ jednotce AZ.

 

V případě zájmu o službu v aktivní záloze nás kontaktujte  pomocí:

personální oddělení správy letiště Pardubice

rtm. Dagmar LUTICOVÁ

rtm. Petr HORNÁČEK

tel: +420 973 241 110

tel: +420 973 241 112

tel: +420 601 579 982

 Další informace jak se stát vojákem v záloze naleznete na webových stránkách:

http://www.aktivnizaloha.army.cz/

http://kariera.army.cz/cz/

 

 

 

Nahoru